Algemene voorwaarden

GDPR 06/06/2018 we opslaan uw contactgegevens in onze e-mailserver (we bewaren uw emails) , deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen en worden niet doorgestuurd naar derden of gebruikt voor externe marketingdoeleinden.
Uw IP-adres kan voor statistische doeleinden van derden worden gebruikt, het blijft anoniem en u wordt niet terug gecontacteerd via deze.

 

Gabriele Cobelli, Chefitalie, gevestigd te Hoogcruts 7A, 6255 NS Noorbeek , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53819268 stelt voorop dat hij zich altijd zal inspannen om zijn hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat hij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van zijn klanten.

 

Artikel 1 Definities

 

1.1 Opdrachtgever: consument (natuurlijk persoon) of bedrijf (rechtspersoon) die aan Gabriele Cobelli, Chefitalie,opdracht verleent tot het uitvoeren van de door Gabriele Cobelli, Chefitalie, aangeboden diensten;

 

1.2 Opdrachten: de bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door Gabriele Cobelli, Chefitalie, die ten uitvoer dienen te worden gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s);

 

1.3 Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder werkzaamheden als zelfstandig werkend kok, sous-chef en chef-kok alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

1.4 Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een overeengekomen opdracht.

Artikel 2 Geldigheid van deze algemene voorwaarden.

 

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda;

 

2.2 De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden;

 

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen;

 

2.4 Op overeenkomsten aangegaan door Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen;

 

2.5 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 

 

 

Artikel 3 Offertes

 

3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is vastgelegd;

 

3.2 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen, daarna vervalt de offerte;

 

3.3 Alle offertes zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief andere heffingen en reiskosten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen;

 

3.4 Een opdracht komt tot stand na schriftelijke (email) bevestiging van beide partijen;

 

3.5 Offertes zijn op basis van voorcalculatie en nimmer bindend;

 

3.6 Bij offertes hoger dan €500 zal Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, gerechtigd zijn een voorschot van 50% te verlangen;

 

3.7 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 

4.1 De gesloten overeenkomsten leidt voor Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Gabriele Cobelli, Chefitalie, Vini del Garda, gehouden is zijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, verlangd kan worden;

 

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda ,het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;

 

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda , aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt;

 

4.4 Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat op Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

 

 

Artikel 5 Facturen en betaling

 

5.1 Facturering geschiedt bij opdrachten langer dan 1 week wekelijks, anders zal de facturering geschieden bij het aflopen van de opdracht. Als de aard van de opdracht dit verlangt kan de facturering ook maandelijks plaatsvinden, zij het in schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen;

 

5.2 Betalingen en aanbetalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden;
Je stelt uw vertrouwen in ons en wij in jou. Om het evenement te bevestigen vragen we een aanbetaling van 50% van het totaal factuursom.

 

5.3 Bij niet tijdig betalen van de factuur zullen eventuele administratiekosten, rente, incassokosten en overige niet voorziene kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden;

 

5.4 Indien de verzending van een officiele betalingsherinnering noodzakelijk blijkt zal €10 administratiekosten in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever;

 

5.5 Bij niet tijdige betaling van een factuur of aanbetaling is Gabriele Cobelli, Chefitalie, Vini del Garda gerechtigd de overeenkomst te ontbinden; Het evenement is niet bevestigd en kan op elk moment worden geannuleerd als de factuur nog niet is betaald ondanks enige gemaakte, schriftelijke of gesproken afspraak.

 

5.6 Facturering zal plaatsvinden op basis van nacalculatie tenzij anders overeen gekomen.

 

 

 

Artikel 6 Annulering

 

6.0 Om het evenement te bevestigen vragen we een aanbetaling van 50% van het totaal factuursom. Door het gevraagde bedrag te betalen gaat u zonder bezwaar akkoord met onze annulering voorwaarden.

 

6.1 Langer dan 14  dagen voor aanvang van een opdracht is deze kosteloos te annuleren;

 

6.2 In geval van annulering van de opdracht tot 13 dagen voor aanvang van de opdracht zal 50% van de totale factuursom in rekening gebracht worden;

 

6.3 In geval van annulering van de opdracht binnen 6 dagen tot de aanvang van de opdracht zal 70% van de totale factuursom in rekening gebracht worden;

 

6.4 Eventuele onvoorziene of uitzonderlijke kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden. (bijv. parkeerkosten)

 

6.5  Covid19 : Corona wordt niet meer gezien als overmacht maar als een onvoorspelbaar risico. Wij als bedrijf moeten ons beschermen tegen forse verliezen.

Bij opzegging hebben wij toch vaste lasten, inkomstenverlies; Tijd geïnvesteerd in koken/bereiden/inkopen, administratie.

Bij Corona besmetting van één van de gasten en annulering van het evenement:

  • Wij rekenen 50% van de totale kosten
  • Wij leveren niet de verse of bewerkte ingrediënten aan de eindklant(en).
  • Event kan niet worden verplaatst naar een ander datum.

We doen ons uiterste best om een oplossing te vinden voor het geval de corona besmetting aan onze kant is, in dat geval zoeken we een alternatieve chef-kok om ons te vervangen voor de avond en is er een volledige geld restitutie als het evenement niet doorgaat.

 

Artikel 7 Geheimhouding

 

7.1 Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, verplicht zich eraan alle vertrouwelijke gegevens en informatie van de opdrachtgever (zoals onder andere bedrijfsgegevens en recepturen) zorgvuldig te bewaren en geheim te houden;

 

7.2 Opdrachtgever verplicht zich eraan alle vertrouwelijke gegevens en informatie van Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda (zoals onder andere tarieven, recepturen en opdracht-specifieke afspraken) zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

 

 

 

Artikel 8 Eigendommen

 

8.1 Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda , zal indien nodig op locatie gebruik maken van eigendommen van de opdrachtgever. In dit geval zal Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, met dezelfde zorg en aandacht omgaan met deze zaken als eigen zaken en eigendommen;

 

8.2 Alle eigendommen van Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, welke gebruikt worden voor de uitvoering van de opdracht blijven te allen tijde eigendom van Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda,;

 

8.3 Bij schade of teniet gaan van de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken zoals genoemd bij lid 7.2 zullen aan opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

9.1 Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en materialen tijdens de diensten, tenzij schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda;

 

9.2 De uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 8.1 geldt niet indien en voor zover Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt. De aansprakelijkheid Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, is in dat geval beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag;

 

9.3 Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

 

 

Artikel 10 Overmacht

 

10.1 Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, is niet gehouden tot (tijdige) nakoming van de overeenkomst en/of betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever in geval Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, als gevolg van overmacht verhinderd wordt om enige verplichting (tijdig) na te komen;

 

10.2 In geval Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, als gevolg van een overmacht situatie niet in staat is om (tijdig) aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, zal hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen;

 

10.3 Indien Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, gerechtigd om het reeds geleverde deel c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke opdracht.

 

Artikel 11 Toepasselijk Recht

 

11.1 De verhouding tussen opdrachtgever en Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, wordt beheerst door Nederlands recht;

 

11.2 Eventuele, tussen partijen gerezen geschillen naar aanleiding van en/of verband houdende met deze overeenkomst, worden in eerste instantie voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio van Gabriele Cobelli, Chefitalie,Vini del Garda, , behoudens voor zover dwingrechtelijke regels de bevoegdheid van een andere kantonrechter bepalen.